fototapeta
tvojefototapeta.cz - Change photo into a decoration
Váš košík: 0
Oblíbené: 0

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů:
Společnost FOPS CZECH s.r.o.,ič:05372275, se sídlem Rohanské nábřeží 678/23,18600 Praha - Karlín,zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C ,vložka 262334 (dále jen “FOPS CZECH“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností,včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnostní FOPS CZECH.
Při zpracování vašich osobních údajů dbáme v naší společnosti na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), účinného od 25. května 2018, jako přímo účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky, a dále na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů (dále jen “ZOOU“).
 
Účel a rozsah zpracování osobních údajů:
FOPS CZECH zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu, po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.
 
Základní účely zpracování osobních údajů společností FOPS CZECH:
plnění smlouvy a poskytování služeb;
zajištění provozních činností;
účetní a daňové účely;
identifikace zneužívání sítí nebo služeb (tj. opakované prodlení se zaplacením ceny nebo uskutečnění obtěžujícího volání);
vymáhání pohledávek;
splnění právní povinnosti;
přímý marketing (informační a produktové kampaně) 
vedení zákaznické evidence.
 
FOPS CZECH zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:
identifikační údaje: titul, jméno, příjmení;
adresní údaje: email, telefonní kontakt, URL adresu webových stránek;
další osobní údaje: číslo bankovního účtu, údaje o platební morálce zákazníka, číslo zákaznického účtu, lokalizační údaje a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.
 
Zdroje osobních údajů:
FOPS CZECH získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob.
FOPS CZECH vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a FOPS CZECH a také významně zefektivní poskytování služeb.
 
Zpracovatelé a příjemci:
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů kromě společnosti FOPS CZECH a jejích zaměstnanců zpracovávány také Zpracovateli společnosti FOPS CZECH, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ.
FOPS CZECH zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je společností FOPS CZECH technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje FOPS CZECH i od zpracovatelů osobních údajů.
FOPS CZECH informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.
 
Práva subjektů údajů:
Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o zpracovatelích.
FOPS CZECH poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že FOPS CZECH nebo smluvní Zpracovatel společnosti FOPS CZECH provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:
požádat FOPS CZECH nebo jejího smluvního Zpracovatele o vysvětlení;
požadovat, aby FOPS CZECH nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
FOPS CZECH vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
Nařízení GDPR
FOPS CZECH si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabyde účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost bude tato Informace o zpracování osobních údajů aktualizována tak, aby ke dni 25. května 2018 zcela reflektovala novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.
Vymezení užitých pojmů:
osobní údaj– osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
subjekt údajů– subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
správce– správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
zpracovatel– zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
příjemce– příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
zákazník– zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má FOPS CZECH uzavřen smluvní vztah; 
zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to danými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
veřejná evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.